ALLMÄNNA VILLKOR

 

Allmänna Villkor

Artikel 1 – Definisjoner

I disse vilkårene skal følgende forstås som:

Angrefrist: perioden der forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett;

Forbruker: fysisk person som ikke handler i utøvelsen av sitt yrke eller næring og inngår en avtale på avstand med næringsdrivende;

Dag: kalenderdag;

Løpende transaksjon: en avtale på avstand knyttet til en rekke produkter og/eller tjenester, hvor leverings- og/eller mottaksforpliktelsene er spredt over tid;

Holdbar informasjonstransportør: ethvert medium som gjør det mulig for forbrukeren eller næringsdrivende å lagre informasjon som er rettet mot ham personlig, på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av lagret informasjon.

Angrerett: forbrukerens mulighet til å avstå fra avtalen på avstand innen angrefristen;

Næringsdrivende: fysisk eller juridisk person som tilbyr produkter og/eller tjenester på avstand til forbrukere;

Avtale på avstand: en avtale der, i forbindelse med et av næringsdrivende organisert system for salg på avstand av produkter og/eller tjenester, det kun benyttes en eller flere teknikker for kommunikasjon på avstand frem til avtaleinngåelsen;

Teknikk for kommunikasjon på avstand: middel som kan brukes for å inngå en avtale, uten at forbruker og næringsdrivende samtidig er til stede i samme rom.

Generelle vilkår: disse generelle vilkårene fra næringsdrivende.

Artikel 2 – Identitet av næringsdrivende

UsefullForyou, en del av Ecb Trading

Org.nr.: 88784517

Brandenburgstraat 51, 5402KS Uden (ingen besøksadresse)

Artikel 3 – Anvendelse

Disse generelle vilkårene gjelder for ethvert tilbud fra næringsdrivende og for enhver inngått avtale på avstand og bestillinger mellom næringsdrivende og forbruker.

Før avtalen på avstand inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene bli gjort tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil det før avtalen på avstand inngås, bli indikert at de generelle vilkårene kan sees hos næringsdrivende og vil bli sendt kostnadsfritt til forbrukeren på forespørsel så snart som mulig.

Hvis avtalen på avstand inngås elektronisk, kan i avvik fra forrige avsnitt og før avtalen på avstand inngås, teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at den kan lagres enkelt av forbrukeren på en holdbar informasjonstransportør. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil det før avtalen på avstand inngås, bli indikert hvor de generelle vilkårene elektronisk kan gjøres kjent, og at de på forbrukerens forespørsel vil bli sendt elektronisk eller på annen måte kostnadsfritt.

Hvis det i tillegg til disse generelle vilkårene også gjelder spesifikke produkt- eller tjenestevilkår, gjelder andre og tredje avsnitt tilsvarende, og forbrukeren kan i tilfelle motstridende generelle vilkår alltid påberope seg den gjeldende bestemmelsen som er mest gunstig for ham.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene er helt eller delvis ugyldige eller oppheves når som helst, forblir avtalen og disse vilkårene i kraft for resten, og den aktuelle bestemmelsen vil umiddelbart erstattes i gjensidig samråd med en bestemmelse som nærmer seg den opprinnelige intensjonen så mye som mulig.

Situasjoner som ikke er regulert i disse generelle vilkårene, skal vurderes 'i tråd med ånden' av disse generelle vilkårene.

Uklarheter angående tolkning eller innholdet i en eller flere bestemmelser i våre vilkår skal tolkes 'i tråd med ånden' av disse generelle vilkårene.

Artikel 4 – Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller sker under vissa villkor, anges detta tydligt i erbjudandet.

Erbjudandet är icke-bindande. Entreprenören har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och noggrann beskrivning av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en korrekt bedömning av erbjudandet från konsumenten. Om entreprenören använder bilder är dessa en sanningsenlig representation av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara fel eller misstag i erbjudandet binder inte entreprenören.

Alla bilder, specifikationer och data i erbjudandet är endast indikationer och kan inte ge upphov till skadestånd eller upplösning av avtalet.

Bilder av produkter är en sanningsenlig representation av de erbjudna produkterna. Entreprenören kan inte garantera att de visade färgerna exakt matchar de verkliga färgerna på produkterna.

Varje erbjudande innehåller information så att det tydligt framgår för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med acceptans av erbjudandet. Detta gäller särskilt:

 • priset, med undantag för tullavgifter och importmoms. Dessa ytterligare kostnader kommer att vara kundens ansvar och risk. Post- och/eller kurirtjänsten kommer, med avseende på import, att använda sig av den särskilda regleringen för post- och kurirtjänster. Denna reglering gäller när varorna importeras till destinationens EU-land, vilket även är fallet här. Post- och/eller kurirtjänsten samlar in moms (antingen tillsammans med de debiterade tullavgifterna eller separat) från mottagaren av varorna;
 • eventuella kostnader för frakt;
 • sättet på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;
 • om ångerrätten är tillämplig eller inte;
 • sättet för betalning, leverans och utförande av avtalet;
 • tiden för acceptans av erbjudandet eller den tidsperiod under vilken entreprenören garanterar priset;
 • hur kommunikation på distans faktureras om kostnaderna för användningen av tekniken för kommunikation på distans beräknas på en annan grund än det ordinarie grundpriset för det använda kommunikationsmedlet;
 • om avtalet kommer att arkiveras efter upprättandet och i så fall hur det kan nås av kunden;
 • sättet för kunden att före avtalets ingående kontrollera och eventuellt korrigera de uppgifter som han har lämnat i samband med avtalet;
 • eventuella andra språk än nederländska som avtalet kan ingås på;
 • de uppförandekoder som entreprenören har åtagit sig att följa och sättet för kunden att via elektronisk väg ta del av dessa uppförandekoder; och
 • minsta varaktighet för distansavtalet vid en långvarig transaktion.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, materialtyper.

Artikel 5 – Avtalet

Avtalet ingås, med förbehåll för det som anges i punkt 4, när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de därmed ställda villkoren.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar entreprenören omedelbart via elektronisk väg mottagandet av accepten av erbjudandet. Så länge mottagandet av denna accept inte har bekräftats av entreprenören kan konsumenten häva avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt vidtar entreprenören lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av data och ser till att det finns en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för detta.

Entreprenören kan – inom ramen för lagliga riktlinjer – kontrollera om konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser samt alla de fakta och faktorer som är relevanta för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om entreprenören av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att motiverat avvisa en beställning eller förfrågan eller koppla särskilda villkor till utförandet.

Entreprenören kommer att bifoga följande information till kunden för produkten eller tjänsten, skriftligt eller på ett sätt som kunden på ett tillgängligt sätt kan spara på ett hållbart medium:

besöksadressen till företagets etablering där kunden kan vända sig med klagomål; villkoren för och sättet att utöva ångerrätten, eller en tydlig redogörelse för att ångerrätten inte gäller; information om garantier och befintlig service efter köpet; uppgifterna enligt artikel 4 punkt 3 i dessa villkor, om entreprenören inte redan har lämnat dessa uppgifter till kunden innan avtalets genomförande; kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en varaktighet av mer än ett år eller är av obestämd varaktighet. Vid en långvarig transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

Varje avtal ingås under förbehåll av tillräcklig tillgänglighet för de berörda produkterna.

Artikel 6 – Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att frånträda avtalet inom 14 dagar utan att ange skäl. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter det att konsumenten eller en av denne förutbestämd och för ondernemern känd representant har tagit emot produkten.

Under ångerfristen kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen noggrant. Han kommer bara att packa upp eller använda produkten i den mån det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar ångerrätten kommer han att returnera produkten med alla medföljande tillbehör och – om rimligt möjligt – i originalskick och förpackning till ondernemern, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som ondernemern har tillhandahållit.

När konsumenten önskar utnyttja ångerrätten är han skyldig att meddela detta till ondernemern inom 14 dagar efter att han har mottagit produkten. Meddelandet om ångerrätten ska göras av konsumenten genom ett skriftligt meddelande/e-post. Efter att konsumenten har meddelat att han vill utnyttja ångerrätten måste produkten returneras inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel genom ett sändningsbevis.

Om kunden inte har meddelat sin avsikt att utnyttja ångerrätten inom de tidsramar som nämns i punkt 2 och 3, eller om produkten inte har returnerats till ondernemern, kommer köpet att anses vara klart.

Artikel 7 – Kostnader vid ångerrätt

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt är kostnaderna för att returnera produkterna för konsumentens räkning.

Om konsumenten har betalat en summa kommer ondernemern att återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter ångerrätten. Förutsättningen är att produkten redan har mottagits av webbutikens ägare eller att det finns ett komplett bevis för att produkten har returnerats.

Artikel 8 – Undantag från ångerrätt

Ondernemern kan undanta konsumentens ångerrätt för produkter enligt beskrivningen i punkt 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om ondernemern tydligt har angivit detta i erbjudandet, åtminstone i god tid innan avtalet ingås.

Undantag från ångerrätten är endast möjligt för produkter:

som har skapats av ondernemern i enlighet med konsumentens specifikationer; som tydligt är av personlig karaktär; som inte kan returneras på grund av sin natur; som snabbt kan försämras eller åldras; vars pris är bundet till fluktuationer på finansmarknaden som ondernemern inte har någon inverkan på; för enskilda tidningar och tidskrifter; för ljud- och videoinspelningar och datorprogram vars försegling har brutits av konsumenten. för hygienprodukter vars försegling har brutits av konsumenten. Undantag från ångerrätten är endast möjligt för tjänster:

rörande logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter att utföras vid en särskild tidpunkt eller under en viss period; vars leverans har påbörjats med uttryckligt samtycke från konsumenten innan ångerfristen har löpt ut; rörande vadslagning och lotterier.

Artikel 9 – Priset

Under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet kommer priserna på de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna inte att höjas, med undantag för prisändringar till följd av ändringar i momsatsen.

I avvikelse från föregående punkt kan ondernemern erbjuda produkter eller tjänster vars priser är bundna till fluktuationer på finansmarknaden och som ondernemern inte har någon inverkan på, med variabla priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att eventuellt angivna priser är riktvärden anges i erbjudandet.

Prisökningar inom 3 månader efter att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.

Prisökningar från och med 3 månader efter att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om ondernemern har stipulerat detta och:

de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser; eller konsumenten har rätt att säga upp avtalet från och med dagen då prisökningen träder i kraft.

Leveransplatsen sker enligt artikel 5, första stycket, lagen om mervärdesskatt 1968 i det land där transporten börjar. I detta fall sker leveransen utanför EU. Därefter kommer post- eller kurirtjänsten att debitera mottagaren importmoms eller inklaringskostnader. Därför kommer ondernemern inte att debitera moms.

Alla priser är föremål för tryck- och skrivfel. Ingen ansvar tas för konsekvenserna av tryck- och skrivfel. Vid tryck- och skrivfel är ondernemern inte skyldig att leverera produkten till felaktigt pris.

Särskilda extra inklaringskostnader och/eller importavgifter ingår inte i priset och debiteras kunden.

Bovenkant formulier

Artikel 10 – Överensstämmelse och Garanti

Ondernemern garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, med rimliga krav på hållbarhet och/eller användbarhet samt med gällande lagstadgade bestämmelser och/eller offentliga föreskrifter vid tidpunkten för avtalets ingående. Om det har avtalats, garanterar ondernemern också att produkten är lämplig för användning som avviker från normal användning.

En garanti som tillhandahålls av ondernemern, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagstadgade rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande gentemot ondernemern enligt avtalet.

Eventuella brister eller felaktigt levererade produkter ska meddelas skriftligt till ondernemern inom 14 dagar efter leverans. Returnering av produkter ska ske i originalförpackningen och i nyskick.

Ondernemerns garantiperiod motsvarar fabriksgarantiperioden. Ondernemern är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje individuell användning av konsumenten, eller för eventuella råd angående användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:

Konsumenten själv har reparerat och/eller bearbetat de levererade produkterna eller låtit dem repareras och/eller bearbetas av tredje part;

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats oaktsamt eller är i strid med ondernemerns anvisningar och/eller behandlats på förpackningen;

Brister helt eller delvis är resultatet av föreskrifter som regeringen har eller kommer att fastställa avseende arten eller kvaliteten på de använda materialen.

Artikel 11 – Leverans och Utförande

Ondernemern kommer att iaktta största möjliga noggrannhet vid mottagande och utförande av beställningar av produkter.

Som leveransadress gäller den adress som konsumenten har meddelat företaget.

I enlighet med vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar med all möjlig hastighet, men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har godkänt en längre leveranstid. Om leveransen försenas eller om en beställning inte kan utföras helt eller delvis kommer konsumenten att meddelas detta senast 30 dagar efter att han har lagt beställningen. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och har rätt till eventuell skadestånd.

Vid upplösning enligt föregående stycke kommer ondernemern att återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter upplösningen.

Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig kommer ondernemern att anstränga sig för att tillhandahålla en ersättningsprodukt. Senast vid leveransen kommer det tydligt och begripligt att meddelas om en ersättningsprodukt levereras. Vid ersättningsprodukter kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returfrakt betalas av ondernemern.

Risken för skador och/eller förlust av produkter ligger hos ondernemern fram till leverans till konsumenten eller en förutbestämd och ondernemern känd representant, såvida inte uttryckligen annat har avtalats.

Artikel 12 – Långvariga transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning

Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som ingåtts för obestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster med iakttagande av avtalade uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som ingåtts för bestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster mot slutet av den bestämda perioden med iakttagande av avtalade uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten kan säga upp de avtal som nämns i de föregående styckena:

när som helst och är inte begränsad till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

minst på samma sätt som de ingicks av honom;

när som helst med samma uppsägningstid som ondernemern har avtalat för sig själv.

Förlängning

Ett avtal som ingåtts för bestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster får inte förnyas tystlåtande eller förnyas för en bestämd period.

I avvikelse från föregående stycke får ett avtal som ingåtts för bestämd tid och som avser regelbunden leverans av dagliga, nyhets- och veckotidningar samt tidskrifter tystlåtande förnyas för en bestämd period på högst tre månader om konsumenten kan säga upp detta förnyade avtal mot slutet av förnyelsen med en uppsägningstid på högst en månad.

Ett avtal som ingåtts för bestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter eller tjänster får bara förnyas tystlåtande för obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp det med en uppsägningstid på högst en månad och en uppsägningstid på högst tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dagliga, nyhets- och veckotidningar samt tidskrifter.

Ett avtal med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dagliga, nyhets- och veckotidningar samt tidskrifter (provprenumeration eller introduktionsprenumeration) förnyas inte tystlåtande och upphör automatiskt vid slutet av prov- eller introduktionsperioden.

Varaktighet

Om ett avtal har en varaktighet på mer än ett år får konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida skäligheten och skälig hänsyn motverkar uppsägning före överenskommen varaktighetsslut.

Artikel 13 – Betalning

Om inte annat har avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter att ångerfristen enligt artikel 6 punkt 1 har börjat. Vid avtal om tjänst börjar denna period efter att konsumenten har fått bekräftelse på avtalet.

Konsumenten har skyldighet att omedelbart meddela ondernemern om felaktigheter i de angivna betalningsuppgifterna.

Vid konsumentens dröjsmål har ondernemern, med undantag för lagliga begränsningar, rätt att debitera skäliga kostnader som tidigare meddelats konsumenten.

Artikel 14 – Klagomålshantering

Klagomål angående avtalets utförande måste lämnas inom 7 dagar och beskrivas fullständigt och tydligt hos näringsidkaren, efter att konsumenten har upptäckt bristerna.

Klagomål som lämnas in hos näringsidkaren besvaras inom en period av 14 dagar från och med mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre bearbetningstid kommer näringsidkaren att svara inom 14 dagar med ett mottagningsmeddelande och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som kan tas upp för tvistlösning.

Ett klagomål påverkar inte näringsidkarens skyldigheter, såvida inte näringsidkaren skriftligen anger något annat.

Om ett klagomål anses vara befogat av näringsidkaren kommer denne, efter eget val, antingen att kostnadsfritt ersätta eller reparera de levererade produkterna.

Artikel 15 – Tvister

På avtal mellan näringsidkaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor tillämpas enbart nederländsk lag, även om konsumenten är bosatt utomlands.